Privātuma politika

ZIŅAS PAR PĀRZINI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir komercsabiedrība SIA “DataGroup Technology” (turpmāk – DGT), vienotais reģistrācijas numurs: 50103850441, juridiskā adrese: Čiekurkalna 8. šķērslīnija 1B-424, Rīga, LV-1026, Latvija. DGT kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e-pasta adrese: info@dgtcloud.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

PIEMĒROŠANAS JOMA

DGT rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (DGT interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

DGT apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai, preču piegādei (līguma saistību izpildei);
 • preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājas lapas darbības uzlabošanai.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS

DGT apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs – lai realizētu no ar klientu pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas DGT likumīgās intereses.

DGT likumīgās intereses ir:

 • komercdarbības veikšana;
 • klienta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;
 • līguma saistību izpildes nodrošinājums;
 • klientu pakalpojumu pasūtījumu saglabāšana;
 • DGT mājaslapas darbības analīze;
 • DGT klienta kontu administrēšana;
 • preču un pakalpojumu reklamēšana, t.sk. komerciālu paziņojumu formā;
 • ziņojumu nosūtīšana par pieteikuma un pakalpojumu līgumu izpildes gaitu;
 • pasūtījumu un maksājumu administrēšana;
 • sabiedrības informēšana par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARZDĪBA

Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai DGT var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā DGT rīcībā esošos klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par DGT datu apstrādes apstrādātājiem un DGT ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

DGT sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar DGT prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei DGT uzdevumā.

DGT apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un DGT saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • datu pseidonimizēšanu;
 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

DGT neizpauž trešajām personām klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
 • ja klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; normatīvajos aktos noteiktos gadījumos DGT likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi DGT likumīgās intereses.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM NO TREŠĀM VALSTĪM

DGT personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esošās personas (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN APSTRĀDES ILGUMS

DGT glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā DGT vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt DGT piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt DGT veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz DGT likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no DGT pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • atsūtot pa pastu rakstveida formā ar notāra apstiprinātu parakstu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, DGT pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

DGT atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

DGT nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un llienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot DGT interneta mājas lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē DGT birojā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi: info@dgtcloud.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

DGT veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi DGT veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par DGT un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) DGT veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot DGT un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi: info@dgtcloud.lv;
 • klātienē DGT birojā;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 • DGT pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

SĪKDATŅU APSTRĀDE

DGT mājas lapas izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu sadarbību ar apmeklētāju.

Apmeklētājs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā.

Lietotāju datu aizsardzība, izmantojot GA, tiek pakļauta Google konfidencialitātes politikai, kuru var uzzināt šeit: http://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

DGT interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kurām DGT neuzņemas atbildību.

DGT var grozīt un papildināt Privātuma politiku, padarot pieejamu tās aktuālo versiju DGT mājaslapā.

Copyright © 2014-2024 DataGroup Technology. All Rights Reserved.