Interneta pakalpojumu līgums

1. LĪDZĒJI
1.1. Jūs, (šeit un turpmāk tekstā KLIENTS), no vienas puses, un ir SIA DataGroup Technology  (turpmāk – DGT), vienotais reģistrācijas numurs: 50103850441, juridiskā adrese: Čiekurkalna 8. šķērslīnija 1B-424, Rīga, LV-1026, valdes locekļa Jevgēņija Čaplina personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par līdzējiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:


2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. DGT sniedz KLIENTAM šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un KLIENTS apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. DGT Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikuma Nr. 1. (pieejams: https://www.dgtcloud.lv/hostings/pielikums1/)


3. APMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņa ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz DGT izrakstītu rēķinu, 10 (desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pievienotas vērtības nodoklis ir iekļauts līguma cenā.
3.2. Ja KLIENTS neizdara samaksu atbilstoši šī līguma nosacījumiem, tad DGT ir tiesīgs pilnvarot trešajās personas iekasēt no KLIENTA parādsaistības un citas blakusprasības pret KLIENTU kas izriet no šī līguma nosacījumiem. KLIENTS apņēmās apmaksāt visus izdevumus ko sastāda izdarītā samaksa trešajai personai par parādsaistību iekasēšanu no KLIENTA.
3.3. Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu DGT no KLIENTA var pieprasīt maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu.

4. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
4.1. KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;
4.2. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem pusatļautiem vai nelegāliem mērķiem;
4.3. KLIENTS apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām, tīkiem vai datnēm bez to īpašnieku atļaujas, pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti un ir brīvi pieejami;
4.4. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
4.5. KLIENTAM ir aizliegts:
4.5.1. Izvietot vīrusus vai jebkādu citu ļaunprātīgu programmatūru;
4.5.2. Jebkuras darbības, lai uzlauztu vai bloķētu interneta tīkla mezglus;
4.5.3. Sūtīt mēstules (SPAM) ziņojumus vai surogātpastu;
4.5.4. Izveidot proxy serverus vai tādus tīkla savienojumus, lai veidotu parazītisku vai viltus trafiku;
4.5.5. Izvietot aicinājumus gāzt pastāvošo varu vai atbalstīt šādus aicinājumus;
4.5.6. Izvietot erotisku vai pornogrāfiju saturošus materiālus;
4.5.7. Preces vai pakalpojuma reklāma ar apzināti nepatiesu raksturu;
4.5.8. Izvietot rasistisku vai nacionālistisku informāciju, kas jebkādā veidā aizskar cilvēka nacionālo piederību;
4.5.9. Publicēt jebkurus materiālus, kas pārkāpj autortiesību likumu (tai skaitā atsauces un norādes uz šādiem avotiem vai datņu apmaiņas programmām);
4.5.10. Citas resursu vai informācijas izvietošana, kas pārkāpj Latvijas Republikas likumdošanu un vai Eiropas Savienības normatīvus aktus;
4.6. Servera resursu izmantošana:
4.6.1. Maksimāla procesora noslodze – 10%
4.6.2. Maksimālais atmiņas daudzums vienam procesam – 256 MiB
4.6.3. Maksimāla diska (I/O) noslodze – 4096 KiB/s
4.6.4. Maksimālais skripta izpildes laiks – 2 minūtes
4.6.5. Maksimālais vienlaicīgo procesu skaits vienam Pakalpojumam – 20
4.6.6. Maksimālais e-pastu izsūtīšanas daudzums stundā vienam Pakalpojumam – 100
4.6.7. Maksimālais saņēmēju skaits vienā vēstulē – 20
4.7. Gadījumā, ja KLIENTS noformē domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, tad KLIENTA pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā, sekojošajā saitē: https://www.nic.lv/lv/lietosanas-noteikumi

5. KLIENTA PIENĀKUMI
5.1. KLIENTAM ir jātur parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi KLIENTA lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šī līguma noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā KLIENTS. KLIENTAM nekavējoties jāpaziņo DGT par jebkurām neatļautām darbībām ar KLIENTA lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas tam kļuvuši zināmi.

6. DGT TIESĪBAS
6.1. DGT centīsies nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas labākā kvalitātē. Taču ir skaidrs, ka DGT nevar garantēt nepārtrauktu un bez traucējumiem Pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir, un DGT neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties KLIENTAM Internet tīkla traucējumu rezultātā.
6.2. Pakalpojums neietver DGT pienākumus jebkādā veikt KLIENTA datu administrēšanu (mājas lapas izstrādi, instalēšanu, atjaunošanu, konfigurēšanu, administrēšanu, rezerves kopiju apstrādi, lietojumprogrammu izstrādi, instalēšanu, atjaunošanu vai konfigurēšanu KLIENTU mājas lapās vai lietojumprogrammās).
6.3. Ja KLIENTS pārkāpj līguma punktus 4.5 (4.5.1. līdz 4.5.10.), atkarībā no pārkāpuma smaguma, biežuma un atteikšanās ievērot šos noteikumus, DGT patur tiesības bloķēt klienta kontu bez atjaunošanas iespējas (izdzēsts), un pakalpojuma maksa atgriezta netiek.

7. KLIENTA KONTA SLĒGŠANA
7.1. DGT ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt KLIENTA kontu gadījumā ja:
7.1.1. KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
7.1.2. KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī līguma p. 3.1.
8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēka no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz līdzēji pilnība ir izpildījušās savas līgumsaistības.
8.2. Gadījumā, ja nevienam no līdzējiem nav pretenzijas attiecīgi pret otru līdzēju, tad Līgumā minētie nosacījumi tiek pagarināti līdz jauna Līguma parakstīšanai.
8.3. Gadījumā, ja kāda no līdzējiem vēlas pārtraukt līguma darbību, tad tai ir rakstveidā jāinformē otro līdzēju ne vēlāk kā 1 kalendāro mēnesi pirms līguma laušanas.
8.4. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par KLIENTAM sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.

9. NEPAREDZĒTI APSTĀKĻI
9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).
9.2. Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.

10. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA
10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
10.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.
10.3. Gadījumā ja vienošanās starp pusēm netiek panākta divu mēnešu laikā, strīds tiek nodots izšķiršanai Eiropas Pastāvīgā Šķīrējtiesā, reģ. Nr. 4003961077, viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā.

11. LĪGUMA GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI
11.1. Šīs Līgums izsaka pilnu vienošanos starp līdzējiem. Visas citas vienošanās starp līdzējiem par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku ar tā parakstīšanas brīdi.
11.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abu līdzēju pilntiesīgi pārstāvji.

12. CITI NOTEIKUMI
12.1. Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
12.2. Līguma finansiālā informācija ir konfidenciāla izņemot punkta 3.2 nosacījumus.
12.3. Šis Līgums ir saistošs DGT, KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.

Copyright © 2014-2024 DataGroup Technology. All Rights Reserved.